Hệ thống nhận diện

1. Logo

 

game cá cược hay cho tiệc cuối năm

 

2.  Banner

 

game cá cược hay cho tiệc cuối năm

 

3. Banner kết nạp đảng

 

game cá cược hay cho tiệc cuối năm

 

4. Phong bì thư

 

game cá cược hay cho tiệc cuối năm

 

5. Card visit

 

game cá cược hay cho tiệc cuối năm

 

6. Thẻ sinh viên

 

game cá cược hay cho tiệc cuối năm

 

7.