Khối ngành Kinh tế

TT Mã học phần Tên học phần ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU NGÂN HÀNG CÂU HỎI
Tài liệu 1 Tài liệu 2 Tài liệu 3
1 PTTC Phân tích tài chính doanh nghiệp      
2 TCDN Tài chính doanh nghiệp       
3 KTĐT Kế toán dự án đầu tư        
4 TTQT Kế toán và thực hành kế toán thuế        
5 THKT Thực hành kế toán máy        
6 KTTM Kế toán thương mại dịch vụ      
7 KTSX Kế toán sản xuất        
8 KTTT Kế toán thanh toán        
9 KTTH Kế toán tổng hợp        
10 KTNS Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc NN        
11 KTHC Kế toán hành chính sự nghiệp         
12 KTT Kế toán thu Ngân sách Nhà nước ở các cơ quan Thuế, Hải quan        
13 KTBH Kế toán Bảo hiểm xã hội        
14 KTCT Kế toán các tổ chức chính trị xã hội        
15 KTDT Kế toán dự trữ Nhà Nước        
16 QLTC Quản lý tài chính công       
17 QLSN Quản lý tài chính ở các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công        
18 TTTN Thực tập tốt nghiệp        
19 BVTN Khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp        
20 QTH Quản trị học      
21 TCDN Tổ chức thành lập bộ máy doanh nghiệp        
22 QTDN2 Quản trị doanh nghiệp   
23 TLCN1 Tiểu luận kiến thức chung của ngành        
24 QTTC Quản trị tổ chức, nhân sự        
25 QTHC Quản trị hành chính văn phòng         
26 QTKD2 Quản trị kinh doanh và marketing 2        
27 QTDA2 Quản trị dự án và sản xuất 2    
28 HSTD Tổ chức thành lập hệ sinh thái du lịch        
29 QTDL Quản trị du lịch và Quản lý dự án du lich        
30 BMNH Tổ chức thành lập bộ máy nhà hàng khách sạn         
31 QTNH Quản trị nhà hàng khách sạn và Quản lý nhà hàng khách sạn        
32 XQDS Xây dựng và quản lý dự án sản xuất        
33 XQDT Xây dựng và quản trị dự án thương mại        
34 XQDD Xây dựng và quản trị dự án dịch vụ        
35 TLCN2 Tiểu luận kiến thức chuyên ngành        
36 QTTC2 Quản trị tài chính doanh nghiệp      
37 QTNL Quản trị nguồn nhân lực       
38 QTSX Quản trị tài chính trong sản xuất        
39 QTTM Quản trị tài chính trong thương mại      
40 TLCN2 Tiểu luận môn học về kiến thức chuyên ngành        
41 NNECN Tiếng Anh chuyên ngành         
42 NLKT Nguyên lý kế toán      
43 TCTT Lý thuyết tài chính tiền tệ    
44 TDDA Thẩm định dự án đầu tư      
45 NVNH Nghiệp vụ ngân hàng        
46 TTTT Thị trường tài chính      
47 DAMH2 Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung        
48 QVDN Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp        
49 PBCTC Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp      
50 KTC Kiểm toán tài chính doanh nghiệp        
51 TDDA Xây dựng thẩm định dự án đầu tư        
52 MHQL Mô hình điều hành và quản lý trong ngân hàng         
53 NVTD Nghiệp vụ tín dụng         
54 PHT Nghiệp vụ phát hành thẻ         
55 QLRR Quản lý rủi do       
56 TCC Tài chính công    
57 BCDT Phân tích báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách         
58 NSNN Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN        
59 KTNS Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp        
60 DAMH2 Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành        
61 QTNL Quản trị nhân lực    
62 TMĐT Thương mại điện tử    
63 TMQT Thương mại quốc tế  
64 QTRR Quản trị rủi ro    
65 KTL Kinh tế lượng      
66 QTCL Quản trị chiến lược      
67 HVTC Hành vi tổ chức      
68 TTCK Thị trường chứng khoán      
69 KTĐT Kinh tế đầu tư