Tiêu chuẩn đề cương chi tiết môn học, tiêu chuẩn xây dựng bài giảng môn học

Xem file đính kèm

Download đính kèm (220624 68.QĐ.BHL-ĐHQTBH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC.pdf)

about-star