Phân công nhiệm vụ

STT Nội dung công việc  Người thực hiện
1 Lương trách nhiệm   Nguyễn Thị Huyền 
2 Công việc hành chính  Nguyễn Thị Huyền 
2,1 Xử lý văn bản đến  
2,2 Xử lý văn bản đi  
2,3 Làm giấy giới thiệu  
2,4 Làm giấy ủy quyền  
2,5 Làm giấy mời  
2,6 Làm công văn  
2,7 Làm quyết định  
2,8 Làm thông báo  
2,9 Làm tờ trình  
2.10 Làm báo cáo  
2.11 Làm biên bản  
2.12 Xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Phòng   
2.13 Báo cáo tổng kết công việc và phương hướng hoạt động của phòng  
2.14 Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học  
2.15 Các đầu công việc khác chưa liệt kê  
3 Công tác khảo thí  
3.1 Quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức làm đề  Nguyễn Thị Huyền 
3.2 Tổ chức thi hết môn  Phạm Thị Kim Tân 
3.3 Rọc phách, chấm thi, ghép phách và lên bảng điểm  Nguyễn Thị Huyền 
3.4 Công tác phúc khảo điểm và giải quyết các vấn đề tồn đọng sau thi  Nguyễn Thị Huyền 
3,5 Các đầu công việc khác chưa liệt kê  
4 Đảm bảo chất lượng   
4,1 Quản lý và theo dõi sổ lên lớp của giảng viên  Nguyễn Thị Huyền 
4,2 Kiểm tra lớp học theo tuần và lấy phiếu đánh giá nhận xét chất lượng giảng dạy của Sinh viên theo kỳ  Nguyễn Thị Huyền 
4,5 Các đầu công việc khác chưa liệt kê  
5 Phối hợp tất cả phòng, ban, đơn vị, BGH và báo cáo các cấp   Nguyễn Thị Huyền 
6 Các công việc phát sinh do Nhà trường trực tiếp chỉ đạo  Nguyễn Thị Huyền